Disclaimer VIPD

Verkerk Interactive Performance Development B.V., tevens actief onder de naam VIPD, is een organisatie die onder meer webbased applicaties ontwikkelt op het gebied van (individuele) ontwikkeling.
Door gebruik te maken van de functionaliteit van deze applicatie gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in de applicatie zorgvuldig is samengesteld, kan VIPD niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de applicatie kunnen daardoor geen rechten worden ontleend. VIPD kan geen garantie geven voor de foutloze werking van de applicatie of een ononderbroken toegang tot de applicatie en via de applicatie aangeboden diensten. VIPD is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die veroorzaakt wordt door of het gevolg is van storingen, fouten of vertragingen in de applicatie. In de applicatie kan gebruik worden gemaakt van subsystemen van derden waarop VIPD geen invloed heeft. VIPD kan geen garantie geven ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de subsystemen. Tevens kan VIPD geen garantie verlenen ten aanzien van de werking hiervan. VIPD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (in welke vorm dan ook) die veroorzaakt wordt door of het gevolg is van de door de applicatie geleverde informatie.
VIPD innoveert voortdurend om de meest toegevoegde waarde aan haar gebruikers te leveren. De vorm en aard van de diensten die VIPD verleent kunnen daarom zonder schriftelijke aankondiging van tijd tot tijd veranderen.

Minimale systeemeisen
Voor een goede werking van de applicatie zijn er minimale systeemeisen vereist. Als hier niet aan wordt voldaan, kan de functionaliteit van de applicatie niet worden gegarandeerd.

Privacybeleid
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.

Eigendomsrechten
Alle rechten, waaronder de auteursrechten en andere individuele eigendomsrechten van de applicatie en de daarin opgenomen informatie liggen bij VIPD of de contractpartners van VIPD. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze informatie uit te printen of op te slaan. Hiervoor is geen schriftelijke toestemming van VIPD nodig. Elk ander gebruik van de applicatie en/of de daarin opgenomen informatie is zonder schriftelijke toestemming van VIPD niet toegestaan. Hieronder valt bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de applicatie van VIPD in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de applicatie van VIPD en enig andere internetpagina.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer is te zien als een integraal onderdeel van de applicatie. Indien delen of individuele condities van deze disclaimer niet correct zijn, blijven de inhoud en geldigheid van andere onderdelen wel van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze website, applicatie en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daarbij inbegrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter te Zwolle.

Wijzigingen in deze disclaimer
Wij willen u erop wijzen dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen adviseren wij u de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

Contactinformatie
Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met VIPD. Dit kan telefonisch op 0521-523487 of door een e-mail te sturen naar info@vipd.nl onder vermelding van “disclaimer”.